X

Schnabby in drie eenvoudige stappen

1.

     Surf over de site en vind comedians, verhalen vertellers, singer-songwriters en andere geweldige acts.

 

2.

   Selecteer een act op bijvoorbeeld prijs, reviews, skills, beschikbaarheid en maak persoonlijk contact met de artiest.

3.

Maak samen afspraken. Bevestig deze en geniet van een onvergetelijk moment.

lees meer  over onze algemene voorwaarden

ZOEK FILTERS
X
X

Onze algemene voorwaarden

onze-algemene-voorwaarden

onze-algemene-voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Schnabby en gebruikers

Schnabby.com is bedoeld om leuke, aardige en geweldige acts gemakkelijk vindbaar en boekbaar te maken voor mensen die iets organiseren om zo bijzondere ontmoetingen te laten plaatsvinden. Wij vinden dat elk feestje, hoe groot of klein ook een optreden nodig heeft. Hoe moeilijk kan het zijn…J…zou je denken…

Voor de duidelijkheid hanteren we hierbij toch een paar spelregels (onze-algemene-voorwaarden):

Op het Schnabby platform communiceer je zoals je live ook zou doen, dus geen grof taalgebruik, geen pesten, geen seksisme, etc. Schnabby mag ingrijpen in openbare berichten en reviews en/of deze weghalen als we ze onfatsoenlijk vinden of als ze tegen de wet zijn.

Schnabby is persoonlijk, je bent wie je zegt dat je bent. We respecteren je privacy. Communiceer duidelijk over wat je verwacht van de organisator/artiest.

Je houdt je aan de afspraken die je maakt met je organisatoren/artiesten. Gebruik je gezond verstand en doe geen dingen die je normaal ook niet doet. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Je kan ons (Schnabby) wel vragen je te adviseren of te helpen als je je onzeker voelt in een bepaalde situatie mbt een artiest, een organiser of een event. Iedere artiest en organiser wordt vooraf door schnabby gecontroleerd op echtheid en betrouwbaarheid.

Schnabby helpt en ondersteunt je graag bij het oplossen van problemen. We zijn echter juridisch niet aansprakelijk, behalve als jij kunt bewijzen dat we opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld. Voor schade aan je spullen moet je bij de persoon zijn die deze heeft veroorzaakt.

Schnabby is niet perfect. Als je iets ziet wat beter kan, dan horen we dat graag van je. Omdat Schnabby pas recentelijk gestart is, kan de site van tijd tot tijd eventjes niet werken. We kunnen nieuwe dingen toevoegen of juist dingen weghalen omdat ze niet nuttig blijken. Schnabby doet niet aan cash betalingen…

We willen niet dat je ons een hogere prijs geeft voor een act dan wat je ergens anders hiervoor moet betalen, en we vinden het niet leuk als je ‘om ons heen geboekt’ wordt of daaraan meewerkt.

Schnabby wil graag laten zien hoe leuk Schnabby is. Het kan daarom zijn dat we informatie delen via de Sociale media (Twitter, Facebook, instagram ect.) of via onze nieuwsbrief voor de nieuwsbrief kun je je apart aan- en afmelden. Het kan zijn dat we foto`s van jouw act die jij in jouw profiel plaatst gebruiken als achtergrond-of teaser foto`s op de site.

Schnabby mag deze voorwaarden aanpassen als we dat nodig vinden. Dat melden we vooraf en we geven je ruim de tijd (minimaal twee weken) om aan de nieuwe regels te wennen.

Best logisch allemaal toch…?

 

Uitgebreide versie van onze-algemene-voorwaarden ;

Definities:

Schnabby:      Schnabby bv

Geregistreed bij de kvk onder nummer: 65718704

Btw nummer: NL856231423B01

Adres:

Uiterweg 185 ws1

1431ae      Aalsmeer

Holland

Email: info@schnabby.nl

Telefoon: 0031653120687

 

1.1 Toepasselijkheid van onze-algemene-voorwaarden

Eventuele afwijkingen op onze-algemene-voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het Nederlandsrecht is van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen Schnabby en organisator enerzijds en Schnabby en artiesten anderzijds. Schnabby behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dit wordt gemeld via de website zelf.

 

1.0 Gebruiksregels van de Website

Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.

Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:

Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;

Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

Ongevraagde reclame of spam;

Foute of misleidende informatie;

Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.

Je mag content in de vorm van tekst, beeld en geluid uploaden waarvan de rechten in eigen beheer zijn. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn en niet in eigen beheer zijn mogen alleen geüpload worden indien:

Er expliciet door de beheerder van de auteursrechten toestemming is verleend aan de profielbeheerder;

Het gaat om muziekwerken waarvan de auteursrechten door Buma/Stemra beheerd worden én dit expliciet bij het uploaden aan wordt gegeven. Voor deze werken geldt het volgende: De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d..

Je zal de verkregen (persoons)gegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.

Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Je mag geen content van de Website kopiëren en/of opslaan tenzij daar expliciet toestemming voor is verleend door de rechtmatige beheerder van de auteursrechten. Bij twijfel kan dit nagevraagd worden door een bericht te sturen naar info@schnabby.com.

Je mag de Website alleen raadplegen met een web browser. Het op geautomatiseerde wijze raadplegen van de Website (onder anderen door middel van spideren, crawlen, of scrapen) is niet toegestaan.

Je mag de Website niet scannen, toetsen of testen op kwetsbaarheden. Veiligheids- en authenticatiemaatregelen mogen niet worden omzeild.

Je zal handelen in goed burgerschap jegens andere gebruikers.

Als je melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kun je een bericht sturen naar info@schnabby.com.

 

1.2 onze-algemene-voorwaarden

De minimum leeftijd voor het gebruik van de website is 18 jaar. Alle vermelde prijzen op de website zijn in euro uitgedrukt en inclusief BTW. Tenzij anders vermeld. Schnabby is bemiddelaar en expliciet geen contractspartij bij de overeenkomst tussen een artiest en een organisator. Schnabby zal zich ten volle inspannen om de communicatie tussen artiest en organisator zo goed mogelijk te laten verlopen. Schnabby behoudt zich het recht voor om elke account en “Dashboard” en “artiest” in zijn geheel te blocken en/of te verwijderen, zonder hiervoor enige verantwoording te moeten afleggen of vergoeding verschuldigd te zijn. Schnabby behoudt zich het recht voor om foto’s of ingevoerde informatie aan te passen en/of te verwijderen, zonder hiervoor enige verantwoording te moeten afleggen of vergoeding verschuldigd te zijn. Elke gebruiker van de website is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem/haar ingevoerde informatie. Schnabby kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foute informatieverstrekking door gebruikers op de website. Het aanmaken van een account als artiest of organiser is gratis. Over de uiteindelijke booking is de artiest 10% fee verschuldigd aan Schnabby. Als contact via de site heeft plaatsgevonden met de artiest moet de uiteindelijke booking ook via de Schnabby site plaatsvinden.

1.3 Rechten van de organisator

Een organisator heeft het recht om informatie op de website te plaatsen en aan te passen en zijn volledige account te verwijderen

1.4 Rechten van de artiest

Een artiest heeft het recht om informatie & foto’s van de act op de website te plaatsen en aan te passen zijn volledige account te verwijderen

1.5 Plichten van de organisator

Elke organisator verbindt zich ertoe om zo nauwkeurig mogelijke en up-to-date informatie te verschaffen aan de te booken artiest

1.6 De organisator verplicht zich om, als het contact voor een bepaald optreden met de artiest eenmaal via de site is gelegd, niet zonder de schnabby site de artiest te booken.

 

1.6 Plichten van de artiest

Elke artiest verbindt zich ertoe om zo nauwkeurig mogelijke informatie te voorzien over de act op de website. De artiest zorgt ervoor dat de prijs voor de act die bij Schnabby te vinden is niet hoger is dan bij een ander bookings bureau of event agency. De artiest verplicht zich om, als het contact voor een bepaald optreden met de organisator eenmaal via de site is gelegd, niet zonder de schnabby site het desbetreffende optreden te laten booken.

1.7 Opzeggen van de overeenkomst tussen artiest en organisator

Schnabby is geen enkele vergoeding verschuldigd aan de organisator of artiest indien de geboekte performance geen doorgang kan vinden om welke reden dan ook.

1.8 Verwerking van gegevens, privacy

1.9 Wijziging service fee

Schnabby behoudt zich het recht voor om het bedrag van de service fee eenzijdig te wijzigen.

onze-algemene-voorwaarden van toepassing op overeenkomst tussen artiest en organisator

Bij gebrek aan andersluidende geschreven voorafgaandelijke overeenkomst gelden de volgende onze-algemene-voorwaarden op overeenkomsten tussen artiest en organisators:

2.1 Rechten van de organiserende organisator

Een organisator heeft het recht om een request te sturen naar een artiest

2.2 Rechten van de artiest

Een artiest heeft het recht om een aanvraag van een organisator te aanvaarden, of te weigeren.

Heeft het recht ten alle tijde het optreden te cancelen (ook bij binnenkomst ) als blijkt dat de vooraf gemaakte afspraken of omstandigheden dusdanig veranderd zijn dat het optreden niet naar behoren kan worden gedaan, of er getwijfeld wordt aan de veiligheid van de artiest.

De artiest mag altijd een begeleider meenemen die bij het optreden aanwezig kan zijn

2.3 Plichten van de organiserende organisator

Elke organisator verbindt zich ertoe om bij een event voldoende publiek aanwezig te hebben de artiest op gepaste wijze te ontvangen te hebben voldaan aan de betalingsvoorwaarden van de artiest, alle regelgeving inzake auteursrechten na te leven, met inbegrip van het betalen van verschuldigde vergoeding bij de bevoegde auteursrechtenorganisatie, indien verhinderd om op de performance te laten plaats vinden, dit terstond aan de artiest te laten weten

Het is niet toegestaan om Schnabby te gebruiken voor wat voor reden dan ook die in strijd is met de Nederlandse wet. Alles wat racistisch, vrouwonvriendelijk, homofobisch, pornografisch of erotisch of onaardig naar anderen is wordt verwijderd.

2.4 Plichten van de artiest

Elke artiest verbindt zich ertoe om op de afgesproken datum en plaats aanwezig te zijn en de afgesproken performance uit te voeren, binnen 6 uur te reageren op een ontvangen boekingsrequest indien verhinderd om op te treden, dit terstond aan de organisator laten weten

2.5 Schade

Alle toegebrachte schade aan geluidsapparatuur e.d. van de artiest veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een ondeugdelijke elektriciteitsvoorziening, wordt door de organisator volledig vergoed. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en het bedrag van de schadevergoeding is overeengekomen of bij gebrek aan overeenkomst, vastgesteld door de rechtbank. Artiesten kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

2.6 Uitsluiting

Als wij vinden dat je de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Dienst. Wij hebben te allen tijde het recht om je uit te sluiten van de Dienst indien wij gedrag of inhoud ongepast achten.

We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

2.7 Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Je persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst.

2.8 Conflictoplossing

Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen Aanbieders en Afnemers. Toch zullen wij ons inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten.

2.9 Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen jou en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.

tot zover onze-algemene-voorwaarden !